Arstile-Apteekrile

Lugupeetud tervishoiutöötaja!

Ravimi omaduste kokkuvõtted (SPC) ja pakendi infolehed (PIL) on leitavad Ravimiameti kodulehelt www.ravimiamet.ee.

Täiendavad riskivähendamise materjalid on samuti leitavad Ravimiameti kodulehelt, täiendavate riskivähendamise meetmete alt. Riskivähendamise materjalide tellimiseks pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 

Roche Eesti OÜ kontaktid on järgmised.

Telefon: 617 7380 
E-post: tallinn.estonia@roche.com

Üldine ravimiohutusalane teade

Roche Eesti OÜ-l on õigusaktidest tulenev kohustus koguda ja teatada pädevatele asutustele talle teatavaks saanud infot võimalike kõrvaltoimete kohta. Sellisel puhul töödeldakse teie andmeid hoolikalt ja vastutustundlikult kooskõlas heade ravimiohutuse tavade ja ravimiohutusalaste õigusaktidega, nagu on kirjeldatud Roche ravimiohutuse järelevalve ja meditsiinialaste päringute privaatsusteates.

Teie eelpool nimetatud andmeid ei kasutata ühelgi muul eesmärgil.


Lugupidamisega

Roche Eesti


Viimati üle vaadatud 12. märts 2019